Ouders

OR

MR

Overblijven

Klachtenregeling

OR

De ouders van de ouderraad zetten zich er voor in, dat zoveel mogelijk ouders actief betrokken zijn bij de school. Zij helpen om van de school een gezellige, welkome plek te maken, een tweede thuis voor leerlingen en ouders. Dat doen zij onder meer door te helpen bij het organiseren van de islamitische feesten, bij excursies en andere evenementen.

Daarnaast is de ouderraad samen met de school verantwoordelijk voor de moederochtend. De moederochtend wordt maandelijks georganiseerd. Tijdens de moederochtend wordt er aan de hand van wisselende thema’s informatie gegeven over allerlei opvoedkundige zaken. Daarnaast heeft het een interactieve karakter, waarbij meningen en visies van moeders meer dan welkom zijn.

MR

Alle ouders kunnen meepraten en beslissen binnen de school. Dit kan via de medezeggen-schapsraad (MR). Hierin zitten drie leerkrachten en drie ouders. Deze leden van de MR worden gekozen. De MR wordt om advies of instemming gevraagd bij de plannen die gemaakt worden voor de school over het onderwijs en over het personeel. Over sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht: zonder instemming van de MR kan een plan van het bestuur of de schoolleiding niet doorgaan. Over veel andere zaken heeft de MR adviesrecht.

De MR vergadert een keer per vijf weken op school. U kunt vragen en opmerkingen altijd doorspelen aan de ouders die in de MR zitten. Zo kunt u laten weten wat er bij u leeft over school.

Ouders en leerkrachten mogen maar een paar jaar lid zijn van de MR. Daarna worden er nieuwe leden gekozen. Het reglement is op school in te zien.

OVERBLIJVEN

Overblijven wordt ook wel TSO, tussenschoolse opvang, genoemd. Onze leerlingen kunnen bij ons tussen de middag overblijven. Zij hebben dan een kwartier om te eten en te drinken. Dit gebeurt in de pauze onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarvóór hebben zij een half uur om te spelen. Hierbij houdt een leerkracht samen met een onderwijsondersteunend personeelslid en TSO gecertificeerde ouders toezicht.

Het overblijven kost ongeveer € 0,30 per dag. Dat is € 35,00 per jaar voor leerlingen in de groepen 1 t/m 4 en € 45,00 per jaar voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ouders dienen vooraf te betalen voor het overblijven. Dit kan contant bij de leerkracht of overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL75ABNA0596586167 t.n.v. Okba ibnoe Nafi. Vermeld bij de omschrijving de naam en groep van uw kind. Stroomt uw kind later in het jaar in? Dan betaalt u het overblijven naar rato.

KLACHTENREGELING

De school probeert in samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur een zo prettig en veilig mogelijke leeromgeving te creëren. Wij hopen en verwachten dat problemen tussen ouders en school door ons zelf opgelost kunnen worden. Als een probleem niet binnen de school opgelost kan worden, is er een wettelijk geregeld systeem om tot een oplossing te komen. U kunt in voorkomende gevallen een klacht indienen.

Klachten over het onderwijs (kwaliteit) en de schoolorganisatie.
U heeft een klacht die te maken heeft met het onderwijs dat uw kind krijgt of iets dat met de organisatie van de school heeft te maken. In dat geval gaat u als volgt te werk.

– U vraagt een gesprek aan met de groepsleerkracht en u probeert met hem/haar een afspraak te maken waardoor uw klacht wordt opgelost.
– Het kan gebeuren dat dit gesprek geen goede oplossing biedt.
– U neemt contact op met de directeur
– Als ook het gesprek met de directeur voor u geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Daarmee komt uw klacht terecht bij het bestuur. Dat kan telefonisch op 076–5228019 of via email naar sipo2005@hetnet.nl.

Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie.
Voor dit soort klachten zijn er op onze school twee speciale contactpersonen de zogenaamde vertrouwenscontactpersonen. Dat zijn mevrouw C. Huisman-van Gulik (juf Corry) en de heer F. Fares (meneer Aziz). Zij hebben beiden een speciale opleiding gevolgd waardoor zij u een goed advies kunnen geven bij deze moeilijke situaties. Zo kunnen zij u bijvoorbeeld verwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon:

GGD West Brabant
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 3369
4800 DJ Breda
tel: 076-5282241

of naar

de Klachtencommissie
Stichting KOMM
Onafhankelijke klachtencommissie Machtsmisbruik in het onderwijs
t.a.v. mevrouw de Koning
postbus 2068
4800 CB Breda
tel: 076-5245500

De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u indien nodig begeleiden richting de klachtencommissie of externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling is bij deze vertrouwenspersoon op te vragen. De regeling is ook op school in de teamkamer (personeelsruimte) voor iedereen beschikbaar.

Klachtencommissie
Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht ingediend bij de klachtencommissie. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de ambtelijke secretaris van de Landelijke klachtencommissie voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs.

Ambtelijk secretaris van de Landelijke klachtencommissie:
Stichting Geschillencommissie Onderwijs (SGO)
Postbus 85191
3508 AD te Utrecht
Bezoekadres: Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2,Utrecht
www.gso.nl
Tel: 030-2809590
E-mail: info@gsoweb.nl

Vertrouwensinspecteur
Dit is een onderwijsinspecteur die adviseert en ondersteunt bij meldingen rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek of geestelijk geweld, discriminatie en radicalisering. Alle betrokkenen bij het onderwijs kunnen terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)