Onze school

Algemeen

Team

Aanmelding

Zorg

Schoolgids

Schoolkalender

Verkeersveiligheid

Partners

Bestuur

Vacatures

ALGEMEEN

Heel veel mensen doen hun best onze school een goede school te laten zijn: het bestuur, het team, de ouders en de vrijwilligers werken hard aan een goede islamitische basisschool voor uw kind. We willen een school zijn waar de kwaliteit van het onderwijs goed is. Maar ook een school met gebed, godsdienstlessen en een goede opvoeding voor uw kind(eren). We hopen dit schooljaar de samenwerking met u en alle andere ouders nog meer te verbeteren. Want samen kunnen we Okba ibnoe Nafi nog beter laten worden!

We danken u voor uw vertrouwen in onze school.

TEAM

AANMELDING

Onze school groeit. Tegelijkertijd willen we de inhoudelijke kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Dat kan soms spanningen opleveren. Het duurt soms bijvoorbeeld lang voordat ouders een bevestiging krijgen van de aanmelding van hun kind.

Uiterlijk 6 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek en leggen we contacten met de eventuele voorschool of kinderdagverblijf. Dit contact is nodig voor een soepele overgang tussen het voorschoolse en de basisschool. Ouders die al oudere kinderen op onze school hebben, hebben voorrang.

Wilt u uw kind aanmelden? Bij de receptie kunt u vragen om een aanmeldingsformulier en deze ingevuld inleveren, wederom bij de balie. We nemen dan vanzelf contact met u op voor een eerste kennismaking met de directeur of direct voor een onderwijsinhoudelijke intake met de IB-er.

ZORG

De school streeft ernaar om ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft, wordt er bekeken hoe het kind geholpen kan worden. Er wordt eerst gestreefd om de extra zorg in de klas te geven door bijvoorbeeld extra instructie, of een andere plaats in het lokaal. De leerkracht kan hierbij advies vragen aan de intern begeleider. Er zijn diverse organisaties die de school kunnen helpen, of advies te geven om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Bijvoorbeeld de collegiale consultant van het speciaal basisonderwijs. Hij/zij observeert de leerkracht in contact met een kind (groep), wanneer die tegen een probleem aanloopt. Ouders worden altijd geïnformeerd over extra hulp of specifieke hulp.

Soms is de extra aandacht en hulp van de leerkracht niet genoeg. De leerling wordt dan aangemeld bij het zorg- en adviesteam (ZAT).

Het ZAT bestaat uit de leerkracht, intern begeleider, de leerlingadviseur (van schooladviesdienst Edux) en/of de medewerker van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De leerlingadviseur kan de groepsleerkracht adviezen geven voor de begeleiding. Indien nodig wordt de leerling geobserveerd in de klassensituatie. Indien nodig kan de leerlingadviseur de leerling onderzoeken (b.v. capaciteitenonderzoek), zodat er een duidelijk beeld ontstaat. De ouders hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor het onderzoek moeten de ouders toestemming geven en de resultaten worden door de leerling-adviseur met de ouders besproken. De uitslag van het onderzoek is bepalend voor wat er met het kind gaat gebeuren.

SCHOOLGIDS

De schoolgids wordt vanaf het schooljaar 2014-2015 vierjaarlijks opgesteld.
Bekijk en download hieronder de schoolgids.SCHOOLKALENDER

Bekijk en download hieronder de schoolkalender.DE VERKEERSVEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN

De meest kwetsbaren op straat zijn de fietsers en voetgangers. De verantwoordelijkheid over hun veiligheid hebben we allemaal zelf in de hand. We zijn in overleg met de wijkagent over de plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het realiseren van een zebrapad met brigadiers, zodat de meest kwetsbaren, onze kinderen, veilig kunnen oversteken is 1 van onze agendapunten.

Ondertussen zien we graag dat het elke dag een beetje beter wordt ten aanzien van de verkeersveiligheid van onze kinderen. In dat kader willen we u vragen om uw kinderen dringend te verzoeken om niet op de stoep te fietsen. Dus: of fietsen op de weg, of afstappen en de fiets aan de hand. Zo is naast het flatgebouw aan de overkant van de school, genoeg parkeerplaats. We zouden graag zien, dat meer ouders daar gebruik van maken. Straatje keren met de auto is uiterst gevaarlijk en zouden we het liefst willen verbieden. In plaats van verbieden, verzoeken we ouders nu liever vriendelijk doch dringend om een rondje te rijden, zodanig dat de doorstroom van het verkeer soepeler verloopt.

Ten slotte is de verkeersstuurgroep op zoek naar 1 of 2 gemotiveerde ouders die mee willen helpen om de verkeersveiligheid verder gestalte te geven: meedenken met beleid en meehelpen met de verkeersprojecten. U kunt zich als ouder aanmelden bij juf Fatima of via mail fdouiri@okba.nl.

PARTNERS

BESTUUR

Onze school werkt samen met El Feth (Bergen op Zoom) en Aboe El-Chayr (Tilburg). Deze scholen vallen sinds 01-01-2009 onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi.

U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Hooilaan 1, 4816 EM te Breda, Tel: 076 5228019

Bekijk en download hieronder het jaarverslag van 2017.


VACATURES

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi in Breda is op zoek naar een groepsleerkracht ter vervanging. Klik op de downloadknop voor de volledige omschrijving.