Identiteit

Algemeen

Identiteitsplan

Godsdienstmethode

ALGEMEEN

Okba Ibnoe Nafi is een islamitische basisschool die rekening houdt met de identiteit van uw kind. Identiteit bepaalt onze gedachten, onze persoonlijkheid en ons contact met anderen. Identiteit vormt de basis van ons bestaan. Om die redenen vinden we het belangrijk om uw kind daarin te begeleiden en een veilige omgeving te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat onze islamitische identiteit ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft en dat het onze taak is het kind de mogelijkheid te geven dat optimaal te ontwikkelen.

Ons streven is om talent niet verloren te laten gaan. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft. Ieder kind is een eigen persoonlijkheid, waarbij het onze overtuiging is dat goed gedrag nodig is voor goede kwaliteit. Worden wie je bent in jouw tijd en op je eigen wijze. Volg je fitra, je natuurlijke aanleg. Weet dat je uniek bent, net zoals alle andere mensen. Dat is wat we gemeen hebben. Ontdek je talenten en doe er iets mee. De kunst is de buitenwereld te vertellen wat er in jouw binnenwereld leeft. Maak van je uniciteit je kracht.

IDENTITEITSPLAN

De school sluit zo veel mogelijk aan bij de islamitische achtergrond van de leerling en bij de eigen identiteit van het kind. In de lessen wordt rekening gehouden met de islamitische opvoeding in les- en omgangssituatie. Om vast te leggen waar we voor staan, is voor de SIPO-scholen een identiteitsbeleid vastgesteld. Dat beleid is voor alle ouders op school in te zien. Mensen die op onze school werken, of stage lopen, moeten instemmen met het beleid rondom identiteit en aangeven dit te zullen respecteren.

Een ander doel van de school is de leerlingen een goede kans geven op succes in de
Nederlandse maatschappij. Zeker voor allochtone kinderen is daarvoor de beheersing van het Nederlands zeer belangrijk. Het leren van de Nederlandse taal loopt daarom als een rode draad door het gehele onderwijs: lezen, schrijven, luisteren, leren van moeilijke woorden en nog veel meer.

Als u kiest voor onze school, geeft u een deel van de opvoeding aan de school. De vorming van uw kind gebeurt dus mede op school. Vanaf het begin wordt uw kind goed begeleid. Voor leerlingen is speciale hulp beschikbaar als de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

GODSDIENSTMETHODE

Uw kind krijgt godsdienst-onderwijs om het in staat te stellen kennis en inzicht te verwerven over de islam. Uw kind wordt gestimuleerd om vragen te stellen, te discussiëren over problemen en zijn menig te vormen. Uw kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn. We werken momenteel met de methode die door de stichting leerplanontwikkeling (SLO) en de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is ontwikkeld. De godsdienstleerkrachten vullen deze aan met eigen materiaal. We zijn ons op SIPO-niveau aan het oriënteren op een nieuwe, modernere godsdienstmethode.

In onze methode staan lessen die kinderen op de Nederlandse basisscholen kennis en inzicht bijbrengen over de islam. Het gaat in deze lessen over zaken als: wat gelooft een moslim, over het leven en de boodschap van de profeet Mohammed (vzmh) en van andere belangrijke religieuze personen, over regels en gebruiken en nog veel meer.
Omdat we het bidden belangrijk vinden, wordt het middaggebed op school gezamenlijk
verricht (vanaf groep 4). Eveneens besteden we veel aandacht aan de islamitische feesten. Zowel het Suikerfeest als het Offerfeest worden op school gevierd.